Project Description

Om AlphaHelix

AlphaHelix utvecklar instrument för DNA-analyser och står inför flera spännande utmaningar de kommande åren. DNA-analyser blir allt viktigare i vårt moderna samhälle. Analystekniken får ständigt fler användningsområden och sprids från forskningslaboratorier till nya miljöer som exempelvis kliniker för att säkerställa sjukdomsdiagnoser, katastrofområden, brottsplatser och produktionsanläggningar för bioläkemedel och vacciner.

VI TRIVS MED UTMANANDE PROJEKT.

DE PRODUCERAR STÖRRE BELÖNINGAR I SLUTÄNDAN.

Har du ett case som du vill att vi ska titta på?

KONTAKTA OSS

Verksamhet

Kända virus och bakterier återkommer i ny skepnad. Till dessa hör tuberkulos, magsårsbakterien, multiresistenta bakterier och även fågelinfluensa. Fågelinfluensa är på samma sätt som vanlig influensa i ständig förändring genom att dess arvsmassa förändras. Detta får konsekvenser för människans motståndskraft och för de laboratorier som skall identifiera viruset eller utveckla vaccin.
Det finns två centrala metoder att analysera DNA – Polymerase Chain Reaction (PCR) och DNA-sekvensering. Båda metoderna bygger på att kopiera genetiskt material för att skapa en för analysen tillräcklig mängd DNA. Kopieringen går till på så sätt att analysprovet blandas med speciella kemikalier, så kallade reagens. Därefter placeras provet i ett instrument som automatiskt värmer och kyler provet upprepade gånger. Varje sådan cykel av uppvärmning och nedkylning leder till en ökning (förstärkning) av mängden genetiskt material. Denna process kallas termocykling.
AlphaHelix teknik för DNA-analys karaktäriseras av hög känslighet och kort analystid. Två villkor som är svåra att uppfylla samtidigt. Konkurrerande produkter på marknaden är antingen mindre känsliga eller kräver längre analystid. AlphaHelix upptäckte 1998 att centrifugering kan göra en PCR–process upp till tio gånger snabbare med bibehållen känslighet. Metoden fick sedermera namnet Superkonvektion. AlphaHelix har utvecklat två plattformar med Superkonvektion, QuanTyper och MegaCycler. Varje plattform består av instrument och därtill hörande förbrukningsartiklar. QuanTyper är avsedd för diagnostik och MegaCycler för storskalig genomforskning. Historiskt har mer än 100 Mkr lagts ned på utvecklingsarbete och framtagning av prototypinstrumenten.

0
Köptes år
0
Såldes år

Marknad

Världsmarknaden för realtids-PCR instrument, som QuanTyper tillhör, beräknas uppgå till cirka 5,8 miljarder kronor på årsbasis för 2006. Denna marknad växer med cirka 20 procent per år. USA beräknas stå för 50 procent av den totala marknaden, Europa 30 procent och resten av världen 20 procent. Det finns idag inga tillgängliga siffror på hur stor marknaden är för just fågelinfluensadiagnostik, men Bolaget bedömer den som substantiell. Bolaget anser att den största potentialen för QuanTyper finns på den asiatiska marknaden.
Den totala marknaden för sekvensrelaterade produkter (instrument, reagens och provplattor), som MegaCycler tillhör, beräknas uppgå till cirka 7,5 miljarder kronor på årsbasis.

LÅT OSS JOBBA TILLSAMMANS

Vi får bolagen att växa och generera långsiktigt värde.

KONTAKTA OSS